Über­blick

Beschrei­bung

Gemein­de

Kon­takt

Repa­ra­tur­ar­bei­ten

Bie­te Unter­stüt­zung bei klei­ne­ren Repa­ra­tu­ren in Haus und  im Gar­ten am Wochen­en­de an 

Nuß­dorf-Debant, Döl­sach, Lavant oder Nikolsorf

Annet­te Huber
Tele­fon­num­mer04852 64633
E‑Mail-Adres­se: huber@sozialsprengel-ndu.at